3D Scan

บริการรับตัดเลเซอร์ อะคริลิค, เหล็ก, ไม้, สแตนเลส

อีกหนึ่งตัวเลือกในการผลิตชิ้นงาน ซึ่งบางงานไม่มีความจำเป็นต้องใช้ 3d Printing ดังนั้นเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า
เราจึงเพิ่มบริการตัดเลเซอร์เข้ามาเป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง
วัสดุ: อริลิค, เหล็ก, ไม้
ราคา: คำนวณจาก ระยะเวลา, วัสดุ และ จำนวน

Log in with your credentials

Forgot your details?